CHA ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN 2019

1. Toepasselijkheid en aanvang

 1. Deze Algemene Leveringsvoorwaarden (de Leveringsvoorwaarden) zijn van toepassing op iedere offerte van en overeenkomst met CHA voor de verkoop en levering van CHA schoenen, laarzen, tassen, lederen producten, breiwerk en aanverwante accessoires (de goederen).
 2. Afwijkingen van en wijzigingen op deze Leveringsvoorwaarden zijn slechts bindend voor zover CHA dit uitdrukkelijk schriftelijk heeft bevestigd, rechtsgeldig ondertekend door een bevoegde vertegenwoordiger van CHA.
 3. De algemene voorwaarden van koper zijn niet van toepassing tenzij en voor zover CHA hiermee uitdrukkelijk schriftelijk heeft ingestemd, rechtsgeldig ondertekend door een bevoegde vertegenwoordiger van CHA.
 4. Voor de toepassing van deze Leveringsvoorwaarden betekent "koper" ook "koper", "klant", "dealer" of "distributeur", al naargelang het geval.
 5. Een contract voor de levering van goederen wordt geacht te zijn aangegaan tussen CHA en de koper wanneer de bestelling van de koper schriftelijk is bevestigd door CHA of wanneer CHA is begonnen met de levering van een dergelijke bestelling.

  2. Aanbiedingen en bestellingen
 6. Alle aanbiedingen en offertes door of namens CHA gedaan zijn vrijblijvend en hebben een geldigheidsduur van dertig (30) dagen, tenzij door CHA anders aangegeven. CHA heeft het recht haar aanbod binnen vijf (5) werkdagen na ontvangst van de aanvaarding van het aanbod door koper te herroepen. Bestellingen, contracten en overeenkomsten binden CHA slechts indien en voor zover deze door CHA zijn bevestigd.
 7. CHA kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten of afwijkingen in afbeeldingen, tekeningen en/of andere specificaties gebruikt in aanbiedingen of orderbevestigingen, aangezien dergelijke afbeeldingen slechts als algemene aanduiding worden verstrekt en niet bindend zijn.
 8. CHA heeft te allen tijde het recht de goederen, specificaties en gebruiksaanwijzingen te wijzigen om deze te verbeteren of om te voldoen aan toepasselijke normen en overheidsvoorschriften.
 9. Alle bestellingen zijn bindend voor de koper na ondertekening van de bestelling. Bij annulering van een bestelling door koper geldt het volgende: binnen 10 dagen na het plaatsen van de bestelling betaalt koper 20% van de orderwaarde, binnen 30 dagen 40% van de orderwaarde en binnen 60 dagen, 80% van de orderwaarde. Daarna is de volledige orderwaarde voor rekening van de koper en is artikel 4.4 van toepassing.

  3. Prijzen
 10. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, worden de leveringen door CHA uitgevoerd tegen de prijzen vermeld in de door CHA gepubliceerde prijslijst die van kracht is op de datum van aanvaarding van de bestelling.
 11. Alle door CHA opgegeven prijzen zijn exclusief BTW, eventuele uitvoer- of invoerrechten, verzendkosten, bezorg- en verzekeringskosten.
 12. CHA behoudt zich het recht voor om de prijzen voor de goederen van tijd tot tijd aan te passen.

  4. Levering
 13. De leverings- en verwerkingstijden gaan in na ontvangst door CHA van de gegevens, goederen en/of afgesproken betalingen die nodig zijn voor de uitvoering van de overeenkomst.
 14. De door CHA opgegeven levertijd is slechts een schatting en zal door CHA zoveel mogelijk in acht worden genomen. Bij niet tijdige levering van de goederen dient CHA formeel schriftelijk in gebreke te worden gesteld en een aanvullende redelijke termijn te worden gegund om aan haar verplichtingen te voldoen. Bij overschrijding van de verlengde termijn heeft koper het recht de overeenkomst te ontbinden, voor zover geen leveringen hebben plaatsgevonden. CHA is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit te late levering.
 15. Het is CHA toegestaan ​​de goederen in deelleveringen te leveren.
 16. Koper is verplicht het geleverde in ontvangst te nemen en CHA daartoe alle gelegenheid en medewerking te bieden. Indien koper in strijd met deze verplichting handelt, worden de goederen voor rekening en risico van koper opgeslagen. De Koper zal CHA alle aanvullende leverings-, opslag- en verzekeringskosten en alle andere gemaakte kosten betalen, samen met eventuele verliezen die voortvloeien uit een dergelijke verwaarlozing of weigering.
 17. Levering van goederen geschiedt Free Carrier, Incoterms 2010, op een door CHA aangegeven locatie, tenzij schriftelijk anders tussen partijen is overeengekomen. Vanaf het moment van levering gaat het risico van verlies of beschadiging over op de koper, ook al is de eigendom van de goederen nog niet overgegaan.

  5. Betaling en veiligheid
 18. De goederen dienen door koper te worden betaald door middel van vooruitbetaling (betaling bij het plaatsen van een bestelling), tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 19. Als datum van betaling geldt de datum waarop het verschuldigde bedrag op de bankrekening is bijgeschreven.
 20. Koper heeft geen recht op verrekening.
 21. Na het verstrijken van de betalingstermijn is koper in verzuim en is hij vanaf die datum een ​​rente verschuldigd ter hoogte van de Nederlandse wettelijke handelsrente.
 22. CHA is te allen tijde gerechtigd van koper voldoende zekerheid of gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te verlangen alvorens zij (verder) presteert.
 23. Naast de wettelijke handelsrente heeft CHA bij niet of vertraging in de betaling door koper recht op buitengerechtelijke incassokosten, tot een bedrag van minimaal € 200,- per vordering.

  6. Eigendomsvoorbehoud en pandrecht
 24. CHA behoudt zich het eigendom van alle aan koper geleverde of te leveren goederen voor totdat CHA de volledige betaling van de koopprijs van de goederen en eventuele verschuldigde rente of kosten heeft ontvangen.
 25. Gedurende de tijd dat CHA eigenaar is van de goederen, zal de koper de goederen van CHA gescheiden van alle andere goederen opslaan of anderszins bewaren op een zodanige wijze dat te allen tijde duidelijk wordt aangegeven dat het genoemde eigendom het eigendom van CHA blijft. Alle kosten die CHA maakt bij het terugnemen van de goederen komen voor rekening van de koper. Gedurende de tijd dat CHA het eigendom van de goederen behoudt, heeft de koper die de goederen in bezit heeft, de macht om de goederen te behandelen en daadwerkelijk te leveren in het kader van de normale uitoefening van zijn bedrijf.
 26. Op eerste verzoek van CHA zal koper namens CHA een stil pandrecht vestigen op de vordering uit de verkoop van dergelijke goederen.
 27. De koper zal de goederen verzekeren tegen alle risico's waartegen doorgaans verzekerd is. De Koper zal CHA vermelden als verzekerd of aanvullend verzekerd en zal CHA op onmiddellijk verzoek een kopie van zijn verzekeringspolissen verstrekken.

  7. Inspectie-, klachten- en garantievoorwaarden
 28. Bij ontvangst van de goederen is koper verplicht de goederen onmiddellijk te inspecteren op gebreken en tekortkomingen. Zichtbare gebreken moeten binnen zeven (7) kalenderdagen na de datum van ontvangst van de goederen bij de koper schriftelijk aan CHA worden gemeld. Gebreken die bij ontvangst niet zichtbaar zijn, dienen binnen zeven (7) kalenderdagen na ontdekking of binnen zeven (7) kalenderdagen nadat koper de gebreken redelijkerwijs had moeten ontdekken, aan CHA te worden gemeld. Als de koper zich niet binnen de bovengenoemde termijnen meldt, kan CHA een klacht niet accepteren.
 29. Kleine afwijkingen van de goederen in afmetingen, gewicht, hoeveelheden, kleuren of andere kleine afwijkingen kwalificeren niet als een gebrek, in lijn met geaccepteerde industrienormen.
 30. CHA garandeert productie- en materiaalfouten (die niet als kleine afwijkingen kwalificeren) gedurende een periode van twaalf (12) maanden vanaf de levering van de goederen aan koper, voor zover de goederen door koper op normale wijze zijn gebruikt.
 31. In geval van garantieaanspraken op grond van deze bepaling is CHA, naar eigen keuze, uitsluitend verplicht het gebrek kosteloos te herstellen, het gebrek te laten herstellen, dan wel de voor de reparatie noodzakelijke onderdelen ter beschikking te stellen, dan wel te vervangen. het goede waar het om gaat. Indien CHA constateert dat herstel of vervanging van de goederen niet (meer) mogelijk of onevenredig hinderlijk is, heeft CHA het recht de voor de betreffende goederen ontvangen prijs te crediteren, zonder aansprakelijk te zijn voor verdere schade.
 32. Onder ‘normaal gebruik’ wordt verstaan ​​het gebruik van de goederen voor het doel waarvoor deze bedoeld zijn, met inbegrip van het naleven van de gebruiksaanwijzingen die bij de goederen zijn gevoegd en met inachtneming van eventuele door CHA gegeven instructies of gebruiksrichtlijnen, zoals bepaald bij het oordeel van CHA. De kosten van de onderdelen die defect blijken en tijdens de garantieperiode worden vervangen, vallen onder de garantie, met uitzondering van onderdelen die onderhevig zijn aan normale slijtage.
 33. Gebreken die het gevolg zijn van normale slijtage, vervuiling, oneigenlijk gebruik, nalatigheid, onzorgvuldigheid, misbruik of opzettelijke beschadiging en kleurveranderingen als gevolg van het gebruik van water, naar redelijkheid te beoordelen door CHA, zijn uitgesloten van iedere garantie.
 34. Goederen mogen uitsluitend door de koper aan CHA worden geretourneerd na voorafgaande schriftelijke toestemming en instructies van CHA.
 35. Deze garantie is persoonlijk en kan alleen door de koper worden overgedragen aan een derde partij met voorafgaande schriftelijke toestemming van CHA.

  8. Overmacht
 36. CHA heeft het recht zich op overmacht te beroepen ex artikel 6:75 BW, indien de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd of belemmerd door omstandigheden die redelijkerwijs buiten haar macht liggen, waaronder begrepen locatie- of bouwblokkades, stakingen, specifieke werkonderbrekingen of werkvertragingen en uitsluiting, vertraging in de levering aan CHA van bepaalde bij derden bestelde onderdelen of goederen, ziekte van haar medewerkers, ongevallen en onderbrekingen van de bedrijfsvoering, transportproblemen, natuurrampen, rampen, aardbevingen, brand en oorlogen.
 37. In geval van overmacht aan de zijde van CHA worden haar verplichtingen opgeschort. Indien de overmacht langer dan drie (3) maanden duurt, zijn CHA en koper beiden gerechtigd de niet haalbare delen van de overeenkomst te ontbinden.
 38. Beperking van aansprakelijkheid
 39. Iedere aansprakelijkheid van CHA is beperkt tot de garantieverplichting zoals uiteengezet onder ‘Inspectie-, Klachten- & Garantievoorwaarden’, tenzij de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van CHA.
 40. CHA is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of indirecte schade, waaronder maar niet beperkt tot schade en kosten voortvloeiende uit niet tijdige levering, schade aan andere goederen van koper of enige derde, schade voortvloeiende uit verkeerd of oneigenlijk gebruik van de goederen door koper, verlies van omzet, winstderving, verlies van goodwill, noch voor schade voortvloeiend uit eventuele door koper verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 41. In alle gevallen waarin CHA toch gehouden is tot betaling van schadevergoeding, zal deze nooit hoger zijn dan, naar haar keuze, hetzij de factuurwaarde van de geleverde zaken, althans het gedeelte daarvan waardoor of in verband waarmee de schade is veroorzaakt, hetzij , indien de schade gedekt is door een verzekering van CHA, het bedrag dat ter zake daadwerkelijk door de verzekeraar wordt uitgekeerd. Bij voortgezette overeenkomsten is de “factuurwaarde” het bedrag dat door CHA in rekening wordt gebracht voor alle geleverde goederen in de periode van drie (3) maanden voorafgaand aan de schadeveroorzakende gebeurtenis, dit onder aftrek van gecrediteerde bedragen in verband met die periode en voor die goederen.

  10. Intellectuele eigendomsrechten
 42. Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder maar niet beperkt tot auteursrechten, modelrechten en merkrechten met betrekking tot door CHA geleverde zaken, waaronder maar niet beperkt tot tekeningen, berekeningen, schetsen, technische gegevens, knowhow en adviezen, blijven berusten bij CHA en worden worden niet aan koper overgedragen, tenzij en voor zover partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders overeenkomen. Koper onthoudt zich van inbreuken op auteursrechten, modelrechten, merkrechten of andere intellectuele eigendomsrechten van CHA.
 43. De koper mag het merk of de reputatie van CHA op geen enkele wijze beschadigen.
 44. In het geval dat intellectuele eigendomsrechten worden gecreëerd op grond van een contract tussen CHA en koper, behoren al deze rechten toe aan CHA en zal de koper, voor zover nodig, dergelijke rechten aan CHA overdragen en zal de koper op alle mogelijke manieren aan een dergelijke overdracht meewerken.
 45. Koper vrijwaart CHA voor alle aanspraken van derden ter zake van inbreuk op intellectuele eigendomsrechten, voor zover deze inbreuk verband houdt met de ontwikkeling, levering of gebruik van goederen die door CHA zijn ontwikkeld volgens specificaties van koper. Deze vrijwaring geldt ook indien CHA een bestaand goed wijzigt volgens de instructies van de koper.
 46. CHA vrijwaart koper voor aanspraken van derden ter zake van inbreuk op intellectuele eigendomsrechten door een goed dat door CHA zelfstandig is ontwikkeld, wanneer CHA door koper onverwijld schriftelijk op de hoogte is gesteld van een dergelijke aanspraak en in het geval koper CHA assisteert bij de verdediging van zijn standpunt. In elk geval.
 47. CHA heeft het recht promotie- en verkoopactiviteiten te ontwikkelen en uit te voeren en deel te nemen aan evenementen zoals verkoopbazars. In de toekomst kan CHA ook een online verkoopkanaal voor de goederen ontwikkelen.
 48. Vertrouwelijkheid
 49. Koper zal alle van CHA ontvangen informatie en knowhow strikt vertrouwelijk behandelen en deze informatie en knowhow zal door koper niet aan derden worden doorgegeven zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van CHA. De koper zal deze informatie en knowhow ook niet gebruiken voor andere gevallen dan uitdrukkelijk bepaald in een schriftelijke overeenkomst waarop deze Leveringsvoorwaarden van toepassing zijn.

  12. Beëindiging
 50. Elke partij heeft het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen, indien aan de andere partij: (i) tijdelijk of definitief surséance van betaling wordt verleend; (ii) failliet wordt verklaard of faillissement aanvraagt; (iii) handelt in strijd met de bepalingen van de overeenkomst en nadat hij na een schriftelijke ingebrekestelling niet binnen een redelijke termijn aan zijn verplichtingen heeft voldaan; of (iv) in strijd met de overeenkomst heeft gehandeld terwijl nakoming of correctie niet meer mogelijk is.
 51. Indien een van de in deze bepaling genoemde gebeurtenissen zich voordoet, (i) worden alle vorderingen die CHA op de koper heeft, uit welke hoofde dan ook, onmiddellijk opeisbaar; en (ii) CHA heeft het recht om elke bestelling te annuleren.
 52. Beëindiging van een overeenkomst doet op geen enkele wijze afbreuk aan de toepasselijkheid van het bepaalde over 5. Betaling en Zekerheid, 6. Eigendomsvoorbehoud en Pandrecht, 7. Inspectie-, Klachten- & Garantievoorwaarden, 8. Overmacht, 9. Beperking van Aansprakelijkheid, 10. Intellectuele eigendomsrechten, 11. Vertrouwelijkheid, 12. Beëindiging en 13. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank.

  13. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank
 53. Op de relatie tussen partijen is Nederlands recht van toepassing.
 54. Het Verdrag van de Verenigde Naties inzake contracten voor de internationale verkoop van goederen is niet van toepassing.
 55. Alle geschillen tussen partijen zullen uitsluitend ter beslechting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam, Nederland, tenzij CHA ervoor kiest een geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter van het land waar koper gevestigd is.